Corona RidgeCrown PeakDevon Lakes - Approach via Quartzite ColDevon Lakes - Egress via Quartzite Col.Devon MountainMarmota PeakMount WillingdonMount Willingdon South TowerRecondite Peak - ApproachRecondite Peak - AscentRecondite Peak - EgressSouth Totem PeakSpreading Peak